Het overleg met EZ door Martijn Verhoef

Radio Friend's of Dx The Association for All Radio Amateurs.

Website2
radioman3
bewegend boekje
Antenneplaatsing problemen voor de Radio Amateurs in het algemeen.
Als het aan de RFDX ligt niet, zie bericht van overleg met EZK.
Alle amateurs opgelet hier een bericht van het overleg d.d. 14-06-2019.
Omschrijving.
overleg antennes zendamateurs
Voorzitter drs. xxxxxxx
Vergaderdatum en -tijd
14 juni 2019, 11.00 uur - 12.00 uur
Locatie
EZK Bezuidenhoutseweg
Aanwezig
Dhr Martijn Verhoef (vz RFDX zendamateurs), xxxxxxxxxx(AT), xxxxxxxxx (EZK)
Afwezig :
Vergaderpunten

De deelnemers stellen zich aan elkaar voor.

Dhr xxxxx geeft vervolgens een toelichting op de aanleiding en doel van het Directoraat-generaal
Bedrijfsleven & Innovatie

Behandeld door drs xxxxxxxx

Datum
17-jun-2019
Kenmerk
xxxxxxxxxxx

Het gesprek volgt op een toezegging van Staatssecretaris Keijzer in het VAO van 17 april j.l. om met de voorzitter van de (betreffende) vereniging van zendamateurs in gesprek te gaan over de vergunningprocedure voor de plaatsing van een zendamateur-antenne.
Dhr Verhoef vertelt over de activiteiten van de vereniging die ongeveer 1000 leden telt.
Er zijn in totaal ongeveer 12.000 zendamateurs in Nederland.
De vereniging bestaat ongeveer 6 jaar.
Ongeveer 60% van de leden heeft met goed gevolg een examen afgelegd (veelal Novice) en 20% is er mee bezig die te behalen.
De voorzitter draagt ook bij in ETSI (het Europees standaardisatie orgaan voor communicatieapparatuur).
De vereniging heeft een digitaal clubhonk en werkt ook aan een fysieke afdeling voor Zuid-Holland.
Ook verzorgt de vereniging examentrainingen en worden velddagen gehouden.

Vervolgens geeft de heer Verhoef een toelichting op de problematiek die zendamateurs kunnen ondervinden bij een voorgenomen plaatsing van een antenne.
De meeste antennes hebben een afmeting tussen de 5.20 en 5.80 meter, de opstelling wordt dan in de praktijk veelal tussen de 5 en 6.50 meter.
De regelgeving vergt een vergunning voor antennes boven de 5 meter.
Als de vergunningaanvraag wordt afgewezen door de gemeente wordt volgens de heer Verhoef bij een rechtszaak in de meeste gevallen de vergunning alsnog toegewezen.
Ook werkt het maximum van 5 meter in de hand dat radiozendamateurs in plaats van een spriet recht omhoog dan maar.
Pagina 1 van 2 Directoraat-generaal Bedrijfsleven & Innovatie.
Draad/richtantennes gaan plaatsen om onder de 5 meter grens te blijven.
Een oplossingsrichting zou kunnen zijn om de regel voor een vergunningvrije plaatsing van een antenne tot 5 meter aan te passen in vergunningvrij tot 6,00 meter of 6,50 meter.
Een groot deel van de radiozendamateurs zou hiermee volgens de heer Verhoef geholpen zijn.
Een andere oplossingsrichting zou zijn dat een gemeente een beleidsregel opstelt waarin de criteria staan vermeld waaraan de vergunningaanvraag wordt getoetst.
De heer Verhoef ziet dit niet als de beste oplossingsrichting omdat in zijn ogen de gemeenten de betreffende beleidsregel nodeloos ingewikkeld gaan maken.
In het verleden zijn pogingen gedaan om met de Vereniging van Gemeenten (VNG) in gesprek te gaan maar dit is niet gelukt.
Verder speelt hetzelfde probleem volgens de heer Verhoef ook in andere Europese landen.
Ook zou gekeken moeten worden naar een vereenvoudigde vergunning aanvraag.

De heer xxxxx geeft aan dat uit jurisprudentie (Raad van State) blijkt dat het niet altijd een uitgemaakte zaak is dat een vergunning dient te worden verleend.
Het blijft maatwerk voor een gemeente; de gemeente Enschede heeft in dit kader een beleidsregel opgesteld.
Vraagstukken rond antenneplaatsing zijn veelal omgevingsvraagstukken en vallen dan ook onder het beleidsterrein van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
De heer xxxxx geeft een toelichting op het antennebeleid van EZK voor een zorgvuldige plaatsing van specifiek antennes voor mobiele communicatie.
Dit beleid is ingesteld vanwege het maatschappelijk belang van mobiele communicatie en kent ook een grens van 5 meter waarboven een vergunning dient te worden aangevraagd.
EZK is bereid om een gesprek met BZK en/of de VNG te faciliteren als de geschetste problematiek en de door de heer Verhoef aangedragen oplossingsrichting ook gedragen wordt door de andere (grote) zendamateurverenigingen.
De heer Verhoef geeft aan bereid te zijn dit met andere zendamateurverenigingen te bespreken en hierop terug te komen.

Tot zover de berichtgeving over het bezoek van Martijn Verhoef 1als vertegenwoordiger van alle Amateurs

PS. Namen en Kenmerken zijn op verzoek verwijderd.
Bedankt Rob 19RF823 voor zijn aanzet.

1493631976
RFDX Vereniging
KVK . 000056335369.
Te Arnhem